Thi thiên 50:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nếu ta đói, ta chẳng nói cho ngươi hay; Vì thế gian và muôn vật ở trong, đều thuộc về ta.