Thi Thiên 5:5 - Bản dịch Truyền thống
Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa; Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác.