Thi thiên 49:5-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
5
Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai họa, Khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi vây phủ tôi?
6
Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình, Phô trương của cải dư dật mình.
7
Chẳng có người nào chuộc được anh em mình, Hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời,
8
Hầu cho người được sống mãi mãi, Chẳng hề thấy sự hư nát.
9
Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắt quá, Người không thể làm được đến đời đời.