Thi thiên 48:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về phía bắc, là kinh đô của Vua cao cả, Và là sự vui vẻ của cả thế gian.