Thi thiên 47:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Chúa Trời cai trị các nước, Đức Chúa Trời ngự ngôi thánh Ngài.