Thi Thiên 47:1 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi các dân, hãy vỗ tay; Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời.