Thi thiên 46:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất.