Thi Thiên 44:6 - Bản dịch Truyền thống
Vì tôi chẳng nhờ cậy cung tôi, Thanh gươm tôi cũng sẽ chẳng cứu tôi đâu;