Thi thiên 40:6-8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
6
Chúa không thích đẹp hi sinh hoặc của lễ chay: Chúa đã sỏ tai tôi. Chúa không có đòi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội.
7
Bấy giờ tôi nói: Nầy tôi đến; Trong quyển sách đã có chép về tôi;
8
Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi.