Thi thiên 38:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra, Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi.