Thi thiên 37:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.