Thi Thiên 37:4 - Bản dịch Truyền thống
Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.