Thi Thiên 34:8 - Bản dịch Truyền thống
Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài!