Thi thiên 34:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài giữ hết thảy xương cốt người, Chẳng một cái nào bị gãy.