Thi Thiên 34:18 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương, Và cứu kẻ nào có tâm hồn thống-hối.