Thi thiên 34:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi các con, hãy đến nghe ta; Ta sẽ dạy các con sự kính sợ Đức Giê-hô-va.