Thi Thiên 33:9 - Bản dịch Truyền thống
Vì Ngài phán, thì việc liền có; Ngài biểu, thì vật bèn đứng vững bền.