Thi Thiên 33:6 - Bản dịch Truyền thống
Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có.