Thi thiên 33:5 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực; Đất đầy dẫy sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va.