Thi thiên 33:12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!