Thi thiên 33:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.