Thi thiên 32:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu-tàn, Và tôi rên siết trọn ngày;