Thi thiên 30:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, Mở áo tang tôi, và thắt lưng tôi bằng vui mừng;