Thi thiên 26:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi ưa nơi ở của nhà Ngài, Và chốn ngự của sự vinh hiển Ngài.