Thi thiên 26:6-7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
6
Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ rửa tay tôi trong sự vô tội, Và đi vòng xung quanh bàn thờ của Ngài;
7
Hầu cho nức tiếng tạ ơn, Và thuật các công việc lạ lùng của Chúa.