Thi thiên 25:14 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, Tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài.