Thi thiên 24:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?