Thi Thiên 24:3 - Bản dịch Truyền thống
Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?