Thi Thiên 24:1 - Bản dịch Truyền thống
Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.