Thi thiên 24:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.