Thi Thiên 23:3 - Bản dịch Truyền thống
Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài.