Thi Thiên 23:1 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.