Thi Thiên 22:28 - Bản dịch Truyền thống
Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân.