Thi thiên 2:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dầu vậy, ta đã lập Vua ta Trên Si-ôn là núi thánh ta.