Thi thiên 2:11 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, Và mừng rỡ cách run rẩy.