Thi Thiên 2:1 - Bản dịch Truyền thống
Nhơn sao các ngoại bang náo loạn? Và những dân tộc toan mưu chước hư không?