Thi Thiên 19:1-3 - Bản dịch Truyền thống
1
Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.
2
Ngày nầy giảng cho ngày kia, Đêm nầy tỏ sự tri thức cho đêm nọ.
3
Chẳng có tiếng, chẳng có lời nói; Cũng không ai nghe tiếng của chúng nó.