Thi thiên 19:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.