Thi Thiên 18:34 - Bản dịch Truyền thống
Ngài tập tay tôi đánh giặc, Đến đỗi cánh tay tôi giương nổi cung đồng.