Thi Thiên 18:16 - Bản dịch Truyền thống
Từ Trên cao Ngài giơ tay ra nắm tôi, Rút tôi ra khỏi nước sâu.