Thi Thiên 18:1 - Bản dịch Truyền thống
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.