Thi thiên 18:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi, tôi yêu mến Ngài.