Thi thiên 16:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, Cũng không để người thánh Chúa thấy sự hư nát.