Thi thiên 150:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!