Thi thiên 149:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ,