Thi thiên 149:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài, Dùng trống-cơn và đờn cầm mà hát ngợi khen Ngài!