Thi Thiên 148:6 - Bản dịch Truyền thống
Ngài lập cho vững các vật ấy đến đời đời vô cùng; Cũng đã định mạng, sẽ không có ai vi phạm mạng ấy.