Thi Thiên 148:5 - Bản dịch Truyền thống
Cả thảy khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va; Vì Ngài ra lịnh, thảy bèn được dựng nên.