Thi thiên 147:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va, Gảy đờn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi.