Thi thiên 145:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dòng dõi nầy sẽ ca tụng công việc Chúa cho dòng dõi kia, Và rao truyền việc quyền năng của Chúa.