Thi thiên 145:18 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài.