Thi Thiên 144:15 - Bản dịch Truyền thống
Phước cho dân nào được quang cảnh như vậy! Phước cho dân nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình!