Thi thiên 139:23-24 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
23
Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; Hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi;
24
Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, Xin dắt tôi vào con đường đời đời.