Thi Thiên 139:13 - Bản dịch Truyền thống
Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi.